top of page

Myeah!直播購物平台 宣傳片

#Myeah! #直播購物平台 宣傳片 - 我們會搜羅不同的、高質素的全新及中古貨品,以超優惠價錢於直播中給大家選購!記得留意我們網站的最新直播消息啦~

Myeah! 直播購物平台8月15日第 1 次直播

#Myeah! #直播購物平台 第 1 次直播,有 #Lemon #葉芷如 同大家一齊Live! 今次為大家準備了好多超值的 #中古手袋,各位準備好一齊就去重溫全個節目啦!

Myeah! 直播購物平台2020年8月23日第 2 次直播

#Myeah! #直播購物平台 第 2 次直播,有 #Lemon #葉芷如 同大家一齊Live! 今次為大家準備了好多超值的 #中古手袋,各位準備好一齊就去重溫全個節目啦!

Myeah! 直播購物平台2020年9月12日第 3 次直播

#Myeah! #直播購物平台 第 3 次直播,有 #Lemon #葉芷如 同大家一齊Live! 今次為大家準備了好多超值的 #中古手袋 、 #韓系潮袋、 仲有 #抗疫消毒產品,各位準備好一齊就去重溫全個節目啦!

Myeah! 直播購物平台2020年10月17日直播

#Myeah! #直播購物平台晚上8點直播,有 #Lemon #葉芷如 同大家一齊Live! 今次為大家準備了好多超值的 #中古手袋 、 #抗疫消毒產品、 仲有 #Myeah有獎抽,各位準備好一齊就去重溫全個節目啦!

Myeah! 直播購物平台4月6日直播

#Myeah! #直播購物平台晚上8點直播,有 #Lemon #葉芷如 同大家一齊Live! 今次為大家準備了好多款來自台灣自家製 #永生花 擺設,仲以超值價錢送比大家,各位準備好一齊就去重溫全個節目啦!

  • OnAirPOWER YouTube Channel
  • OnAirPOWER Facebook Page
bottom of page